Nadomestilo za brezposelnost ni dolgoročna rešitev

Brezposelnost je v današnjem času žal pogost pojav, s katerim se sooča čedalje več posameznikov – tako mlajših, ki ravno izstopajo iz procesa šolanja, kot tudi starejših, ki jim do upokojitve manjka le še nekaj let. Trg dela postaja vse bolj fleksibilen, zato tudi izobraženi posamezniki čedalje težje dobijo zanesljivo službo, ki jo bodo imeli tudi čez leto ali dve.

nadomestilo za brezposelnost tipkovnica

Nadomestilo za brezposelnost predstavlja obliko socialnega zavarovanja, ki ga lahko posameznik uveljavlja v primeru izgube plače oz. zaposlitve. Omogočilo naj bi mu preživetje dokler si ponovno ne najde službe ter vstopi na trg dela. V nadaljevanju predstavljamo najpogostejša vprašanja, ki jih srečujemo pri obravnavi nadomestila za brezposelnost. 

Kdo se šteje kot brezposelna oseba?

Kot brezposelna oseba ne šteje kar vsakdo. Kot takšna se šteje le oseba, prijavljena na Zavodu za zaposlovanje, ki aktivno išče zaposlitev ter je zmožna za delo. Pripravljena mora biti sprejeti primerno delo oz. zaposlitev, ki mu jo ponudi Zavod ali drug posrednik dela. K brezposelnim ne moremo prištevati posameznikov v delovnem razmerju, samostojnih podjetnikov, poslovodnih oseb v osebni ali enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo, kmetov, upokojencev ali dijakov, vajencev in študentov.

Kakšni so pogoji za pridobivanje nadomestila?

Za pridobivanje nadomestila obstajajo sledeči pogoji. Nadomestilo za brezposelnost lahko pridobi vsakdo, ki je bil v zadnjih 24 mesecih zavarovan za brezposelnost za najmanj 9 mesecev. V primeru, da še niste dopolnili svojega 30 leta, zadostuje tudi 6 mesecev zavarovalne dobe. Glavni pogoj je, da so bili prispevki plačani. Nadomestilo za brezposelnost lahko prejmete le, če ste brezposelni, pogodba pa vam ni prenehala veljati po lastni krivdi. Pogoj za pridobitev nadomestila je tudi prijava na zavod za zaposlovanje ter oddaja vloge zahteve za pridobitev nadomestila v 30 dneh od prenehanja obveznega zavarovanja. Zraven je potrebno priložiti tudi pogodbo o zaposlitvi ter potrdilo o povprečni mesečni prejeti plači. Pravica do prejemanja nadomestila vam prične veljati že naslednji dan po nastanku brezposelnosti.

Nadomestilo za brezposelnost vam ne pripada, če je vaša pogodba o zaposlitvi prenehala veljati zaradi pisnega sporazuma, redne odpovedi s strani delavca (v nekaterih primerih), izredne odpovedi s strani delodajalca prenosnika (če je delavec odklonil delo pri delodajalcu prevzemniku), delodajalčeve izredne odpovedi, če delavec v času odpovednega roka odkloni novo zaposlitev za nedoločen čas ter v nekaj ostalih, z zakonom določenih primerih. 30-dnevni rok za pridobitev ne teče v primeru bolezenskega stanja, služenja vojaškega roka, če ste upravičeni do starševskega dodatka, v tem roku opravljate naloge ali usposabljanje za zaščito in reševanje, ali prestajate pripor oz. zaporno kazen do 6 mesecev. 

Kakšno je trajanje prejemanja nadomestila?

Brezposelna oseba, ki izpolnjuje pogoje, opisane v začetku, lahko pridobiva nadomestilo za brezposelnost v znesku, ki je odvisen od zavarovalne dobe. Tako osebi, katere zavarovalna doba znaša od devet mesecev do 5 let, pripadajo 3 meseci nadomestila. Osebi, ki je bila zavarovana od 5 do 15 let pripada 6 mesecev nadomestila. Osebi, zavarovani od 15 do 25 pripada 9 mesecev nadomestila. Tistim, katerih zavarovalna doba znaša več kot 25 let pripada 12 mesecev nadomestila. Posebni pogoji veljajo za osebe z zavarovalno dobo, daljšo od 25 let, starejše od 50 let. Njim pripada 19 mesecev nadomestila. Prav tako posebni pogoji veljajo še za zavarovance z zavarovalno dobo daljšo od 25 let, ki so starejši od 55 let. Slednjim pripada 25 mesecev prejemanja nadomestila. 

Kakšna višina nadomestila za brezposelnost mi pripada?

V osnovi velja, da najnižji znesek denarnega nadomestila za brezposelnost znaša 350 evrov, najvišji pa 892,50 evrov. Tega zneska ni mogoče preseči oz. ga znižati. Sicer pa osnovo za odmero denarnega nadomestila predstavlja povprečna mesečna plača zavarovanca, ki jo je prejemal v osmih mesecih pred nastankom brezposelnosti. V prvih treh mesecih nadomestilo za brezposelnost znaša 80% osnove, nadaljnjih devet mesecev pa 60% osnove. Po koncu tega obdobja se nadomestilo izplačuje kot 50% odmerjene osnove. 

Kdaj mi pravica do nadomestila preneha veljati?

V nekaterih primerih lahko denarno nadomestilo za brezposelnost izgubite že pred pretekom zakonskega roka. To se zgodi v primeru zavrnitve ustrezne ali primerne zaposlitve, ali pa če iskalec s svojim vedenjem oz. ravnanjem povzroči, da delodajalec odkloni svojo ponudbo. Posameznik lahko izgubi pravico tudi  v primeru vključitve v program aktivne politike zaposlovanja, kršitve dogovorjenih obveznosti, zaposlitve na črno ali v primeru, da pridobiva dodatne dohodke, o katerih ni obvestil Zavoda. 

Če oseba zavrne ustrezno ali primerno zaposlitev po podjemni ali avtorski pogodbi, pa tudi primerno začasno ali občasno humanitarno delo, se nadomestilo za brezposelnost za rok dveh mesecev zniža na 50% osnove. 

Kaj pa obvezno zdravstveno zavarovanje?

Oseba, upravičena do nadomestila za brezposelnost, je upravičena tudi  do brezplačne prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje. To uredi Zavod za zaposlovanje, z dnem, ko je z odločbo priznana pravica do prejemanja denarnega prejemka. Med časom, ko se oseba na Zavodu prijavi, do pridobitve odločbe o priznanju te pravice, si je oseba prispevke primorana plačevati sama. 

 

 

Komentiraj prispevek

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*