Urejen požarni red – vse informacije na enem mestu

Zakon o varstvu pred požarom določa, da je potrebno za preprečevanje nastanka požara in izboljšanje varnosti v primeru požara izdelati požarni red v večstanovanjskih objektih ter v industrijskih oziroma poslovnih objektih. Če ste lastnik ali uporabnik objekta, potem morate poskrbeti za ureditev dokumentacije, ki jo lahko pripravijo le strokovni delavci.

Listino lahko pripravi in izdela le strokovni delavec, pri čemer lahko najamete storitve zunanje strokovne službe, ki ima pridobljeno dovoljenje za izdelavo iz strani ministrstva, pooblaščena pa je tudi za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v različnih objektih. Podjetje Projekt Varnost, ki zaposluje strokovnjake z izvedenskimi kompetencami poskrbi, da je požarni red izdelan hitro in da izpolnjuje vse zakonske zahteve.

Zakaj je pomembno urediti požarni red?

Strokovno pripravljen dokument ni namenjen le temu, da z njim zadostite zakonskim zahtevam in se izognete visokim globam, ki jih pri kontrolnih pregledih izdaja inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pomembno je, da z izdelavo listine in izvajanjem ukrepov zavarujete zdravje in življenja delavcev, stanovalcev ali obiskovalcev.

V primeru, da ste uporabnik ali lastnik poslovnega objekta, z neurejeno listino in neizvajanjem ukrepov namreč tvegate možnost nastanka požara, kateri lahko s svojimi uničujočimi posledicami povsem ustavi vaš delovni proces, uniči vaše nezavarovano premoženje in dolgoročno vpliva na zmanjšanje prihodkov vašega poslovanja.

Kaj vsebuje požarni red?  

Kot lastnik ali najemnik objekta boste z izdelanim osnovnim dokumentom lahko opredelili in organizirali zapisane naloge in dolžnosti odgovornih oseb, delavcev oziroma stanovalcev in obiskovalcev, ter implementirali varnostne, preventivne in aktivne ukrepe na področju varstva pred požarom v objektih, ki so določeni v skladu z bivalnimi ali delovnimi razmerami.

Ukrepi se navezujejo tudi na navodila in ravnanja v primeru nastanka požara, varno evakuacijo, ter na ugotovljene nevarnosti, ki bi lahko povzročile požar. Pri tem mislimo predvsem na gorljive odpadke in nevarnosti vžiga plinskih, električnih in drugih naprav. Iz ogroženih prostorov je zato potrebno odstraniti vse gorljive snovi. Strokovna izdelava požarnega reda vsebuje tudi podrobnosti o tem, na kakšne načine boste izvajali ukrepe ter nadzirali njihovo izvajanje.

Strokovni delavec opravi oceno ogroženosti pred požari

Da bi zunanji strokovni delavec lahko zapisal vse potrebne ukrepe v požarni red, mora v prvem koraku najprej oceniti in podati stopnjo ogroženosti pred požarom v posameznem okolju, npr. v bivalnih okoljih ali industrijskih obrati, ki bi lahko vsebovali nevarne snovi. Na podlagi ugotovljene stopnje ogroženosti, se določijo tudi ukrepi za varstvo pred požarom.

Strokovnjaki uporabljajo posebno metodologijo ocenjevanja, pri čemer upoštevajo vse dejavnike, kot je velikost, višina in namembnost objekta in zajetje dejavnosti, ki se v objektu tudi izvaja. Pomembno je tudi  število uporabnikov, vgrajeni sistemi aktivne zaščite pred požari, podatki o oddaljenosti gasilske enote in preskrbi z vodo za gašenje ter drugo.

Ali obstajajo izjeme, komu ni potrebno izdelati dokumenta?

Po zakonu morate izdelati strokovno pripravljen požarni red, če ste lastnik ali uporabnik stanovanjskega ali poslovnega objekta. Pri določanju izjem, katerim ni potrebno izdelati dokumenta, se merilo za obveznost določi glede na to ali se v objektu izvajajo dejavnosti z določeno standardno klasifikacijo dejavnosti, ki jih določi zakonodajalec.

Omenjene listine vam ni potrebno izdelati v primeru, če ste uporabnik ali lastnik objektov, kot so enostanovanjski in dvostanovanjski objekti, žične naprave, kapele in kulturni spomeniki, javne sanitarije, glasbeni pavilijoni, kolesarnice in nestanovanjske kmetijske stavbe, v katerih se ne izvajajo dejavnosti kmetijstva, gozdarstva in lova.

Načrt evakuacije in določitev odgovorne osebe za gašenje požarov

Kot delodajalec morate na podlagi ukrepov v podjetju določiti odgovorno osebo, ki bo zadolžena za gašenje začetnih požarov in za izvajanje evakuacije. Po zakonu se odgovorna oseba določi za vsako izmeno v delovnem procesu, na vsakih 200 ljudi v objektu. Izvajanje evakuacije se določi na podlagi izdelanega načrta evakuacije, ki je vključen v požarni red.

Evakuacijski načrt je grafični prikaz objekta, ki v primeru požara jasno prikazuje ustrezno premikanje oseb v objektu, dokler ne prispejo do varnega mesta. Načrt evakuacije morate izobesiti v vse prostore, kjer se zbirajo in zadržujejo ljudje. Če gre za hotelske in nastanitvene objekte, pa je izobešenemu evakuacijskemu načrtu potrebno priložiti še navodila za ravnanje v primeru požara v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku.

Načrt za aktivno in preventivno zaščito pred požarom

Požarni načrt je potrebno izdelati v primeru, če je strokovni delavec podal oceno o srednji stopnji ogroženosti pred požarom ali če se v objektu istočasno zadržuje več kot sto ljudi. Načrt je namenjen tako uporabnikom objekta, kot gasilski enoti in drugim reševalcem. En izvod načrta morate posredovati gasilski enoti, ki je zadolžena za opravljanje operativnih gasilskih nalog na območju objekta.

Načrt vsebuje grafični prikaz objekta ali delov objekta in prikaz predpožarnih varnostnih elementov. Načrt mora jasno prikazovati določene podatke, kot je lega in namembnost posameznih delov objekta, intervencijske poti za gasilce, elektrovodi in plinovodi, hidrantna omrežja in drugo. Označene morajo biti nevarnosti, sistemi, naprave in sredstva, ki so del aktivne in preventivne zaščite pred požari.

Izvleček dokumenta in usposabljanja s področja varstva pred požarom

Pomembno je da so s ključnimi informacijami, ki jih vsebuje požarni red, seznanjeni vsi uporabniki, stanovalci in delavci v objektu. Zato morate listino izobesiti na vidno mesto, ne glede na to, ali gre za večstanovanjske stavbe, gostinske in nastanitvene objekte, ali pa za industrijske objekte.

Pravzaprav gre za izvleček dokumenta, ki spada pod obvezne priloge in vsebuje podatke o organizaciji varstva pred požarom, predvidenih ukrepov in navodila za ravnanje v primeru nastanka požara. Izvleček vsebine iz dokumenta kot je požarni red, je namenjen vsem osebam, ki se zadržujejo v določenem objektu, in vsebuje jasno označene informacije.

V listini so določene tudi vrste in načini usposabljanja oseb, ki so odgovorne za gašenje začetnih požarov in za izvajanje evakuacije. Zato je nujno potrebno, da se odgovorne osebe redno in v predvidenih rokih udeležujejo usposabljanj s področja varnosti pred požarom in usposabljanj za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.

Katere priloge vsebuje požarni red?

Osnovni dokument mora vsebovati priloge kot so različni evidenčni listi o gasilskih intervencijah in usposabljanju odgovornih oseb za varstvo pred požarom, ter dokumente o rednem vzdrževanju in preizkusih opreme. Osnovni dokument mora vsebovati tudi različna navodila za posameznike, kot so na primer začasni ali stalni stanovalci v večstanovanjski stavbi in sezname o kontrolnih pregledih.

Sredstva in oprema za reševanje, pomoč in zaščito pred požari

Pri izvajanju aktivnih in preventivnih ukrepov za varstvo pred požari je vaša dolžnost, da priskrbite in redno pregledujete vsa potrebna sredstva in opremo za reševanje, pomoč in zaščito. To zajema tako gasilne aparate na prah, kot na ogljikov dioksid in gasilno peno. Med zajeto opremo spadajo tudi hidratne omarice.

V specializiranem podjetju Projekt Varnost izdelajo tudi izračun potrebnega števila gasilnih aparatov oziroma gasilnikov, pri čemer izračun opravijo znotraj izdelave dokumenta, torej v požarni red. Število gasilnikov se določi glede na različne dejavnike, kot je vrsta gasilnega aparata, površina objekta in vgrajeno hidratno omrežje.

Kdaj je potrebno požarni red dopolniti?

Strokovni delavec v listini zapiše tudi način izvajanja in pogostost rednih kontrolnih pregledov, ki se navezujejo na pregled in ugotavljanje stanja opreme in sredstev za varstvo pred požarom, ter na stanje sistemov aktivne zaščite pred požari. V večstanovanjskih stavbah lahko kontrolne preglede opravlja tudi upravnik.  

Dokumentacijo pa je potrebno dopolniti v primerih, ko se v objektu pojavijo kakršnekoli spremembe, ki vplivajo na stopnjo ogroženosti pred požari. Zunanji strokovni izvajalec Projekt Varnost vam tako ponuja ugodnosti pri dopolnitvah sprememb obračuna storitev glede na opravljene ure, v primeru, da ste pri njih že naročili izdelavo za požarnega reda v objektu.

 

Komentiraj prispevek

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*